Általános Szerződési Feltételek

Jelenleg hatályos általános szerződési feltételeinket az alábbi gombra kattintva tudja megtekinteni.

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

A MINÁR Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”), valamint a Szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban, mint „Ügyfél”), a továbbiakban együttesen, mint Felek között, ellenkező tartalmú írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 1. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

A Szolgáltató neve: MINÁR KFT:

Székhelye: 5700 Gyula, Külterület 0662/26/A.

Postacíme: 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz.

Telephelye: 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz.

Adószáma: 23125104-2-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-306498

Bankszámlaszáma: 53900052-16000346

Képviselője: Bondár Attila ügyvezető

E-mail címe: info@sanitaskozpont.hu

 1. Az Ügyfél az időpontfoglalásával, majd ezt követően a Szolgáltatás igénybevételével, mint ráutaló magatartással ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 2. A magán egészségügyi szolgáltatás igénybevételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő egészségügyi szolgáltatások ellátására.
 3. Felek közös akaratukból fakadóan szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyéni feltételrendszert külön szerződésbe foglalhatnak, amely esetben azonban a Felek közötti megállapodás jelen dokumentumot kiegészíti. A jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes feltételek kikötése esetén a Felek közötti külön szerződés rendelkezései az irányadók.
 4. Jelen ÁSZF vonatkozásában Ügyfélnek tekinthető az a magánszemély, valamint kedvezményezettje, továbbá külön szerződésben nem szabályozott feltételek tekintetében az a jogi személy (cég) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltató által nyújtandó Szolgáltatást a későbbiekben részletezett feltételek szerint maga vagy általa meghatározott kedvezményezettek részére megrendelte.
 5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéhez kedvezményezette(ke)t jelöl meg, úgy jogosult és köteles őket az igénybe vehető Szolgáltatások köréről és az igénybevétel feltételeiről tájékoztatni. A tájékoztatás elősegítéséhez a Szolgáltató segítséget nyújt.
 6. Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő Szerződést az Ügyfél időpontfoglalásától kezdődően szabályozza. Felek között a Szerződés létrejötte az Ügyfél ilyen módú ráutaló magatartásán alapszik.

II. A szolgáltatás

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja egészségügyi szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. A Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi jogszabályokban foglalt (az egészségügyi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény) feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltató, aki valamennyi szükséges működési engedéllyel rendelkezik.
 2. Az Ügyfél az időpontfoglalással, szolgáltatások igénybevételével megrendeli a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásokat a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett veszi igénybe, illetve szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.
 3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt szolgáltatások szakszerű és megfelelő, szerződés szerinti nyújtására. A szolgáltatásokat a Szolgáltató egészségügyi személyzete és közreműködő, illetve személyes közreműködő szakorvosai és további szakemberei igénybevételével nyújtja.
 4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál igénybe vett szolgáltatások közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak. Az Ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozók közreműködését vegye igénybe. A Szolgáltató az alvállalkozók szolgáltatásaiért az Ügyféllel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.
 5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.
 6. A Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a honlapján (https://sanitaskozpont.hu) aktuálisan elérhető szolgáltatásokat nyújtja.
 7. A Szolgáltató a Szolgáltatást saját telephelyén- vagy külön megállapodásban rögzített feltételekkel – külső helyszínen nyújtja:
 • 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz.
 • Nyitva tartás:

Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök: 11 – 19 óráig

Péntek: 7 – 19 óráig

III. Az ellátás folyamata

  1. Időpontfoglalás
  • A Szolgáltatás igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges. Ettől a Szolgáltató kivételes esetekben eltekint. Az Ügyfél az időpont-egyeztetést az alábbi módon kezdeményezheti:
  • Személyesen, nyitvatartási időben
  • Telefonon keresztül (+36 30 4219801)
  • E-mailben: info@sanitaskozpont.hu
  • Időpontigénylő űrlap kitöltésével (a https://sanitaskozpont.hu) weboldalon

  Szolgáltató az egyéb módon kezdeményezett időpontfoglalásokból fakadó hibákért felelősséget nem vállal.

  Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli vagy írásbeli vissza igazolásával válik érvényessé.

  • Az ellátás pontos és zökkenőmentes kivitelezésének érdekében a Szolgáltató elektronikus előjegyzési rendszert használ. Az előjegyzési rendszerbe történő felvételkor a Szolgáltató munkatársai rögzítik az Ügyfél nevét, panaszát, illetve telefonszámát az egyes szakorvosok előjegyzésébe. Az előjegyzett időpont lefoglalásával a Szolgáltató vállalja és biztosítja a szolgáltatás megbeszélt időpontban történő elvégzését. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előjegyzett időpont esetleges változása, módosítása céljából a Szolgáltató felveheti vele a kapcsolatot az Ügyfél által megadott telefonszámon a későbbi szolgáltatási szerződés megkötése, teljesítése érdekében.
  1. Érkezés, várakozás, késés

   

  • Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ezek hiányában a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.
  • Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásai tekintetében ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért jogosult az Ügyféltől a Szolgáltatás nyújtását indokolás nélkül megtagadni, különösen olyan esetekben, amikor előre látható, hogy a Szolgáltatás nyújtása jogszabályba, szakmai protokollba ütközne, az Ügyfél egészségi állapotán rontana vagy nem változtatna, továbbá ha a Szolgáltatás nyújtásával bármely félnek -beleértve a közreműködő orvost vagy szakembert -kára keletkezne
  • Az Ügyfél vállalja, hogy az előre egyeztetett és lefoglalt időpont előtt 10 perccel megérkezik a rendelőbe. Késő Ügyfél ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, illetve a Szolgáltató jogosult az Ügyfelet a vizsgálati sorban hátrébb sorolni.
  • Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy az előre egyeztetettvizsgálati időpontra érkező Ügyfél ellátása késedelmet ne szenvedjen. Szolgáltató az esetlegesen késedelmesen megkezdett vizsgálatokból/kezelésekből származó károkért felelősséget nem vállal. A gondos tervezés és előjegyzési gyakorlat betartása mellett is előfordulhat azonban, hogy egyes rendeléseknél torlódás, csúszás alakul ki.

   

  1. Adatfelvétel, regisztráció
  • A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a pontos adategyeztetés. A személyes adatok kezelését a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza. Szolgáltató az Ügyfél általi hibás vagy félreérthető adatközlésből származó károkért felelősséget nem vállal.
  • Az Ügyfél -amennyiben korábban már járt a Szolgáltatónál és Szolgáltatást igénybe vett -későbbi személyes megjelenései alkalmával köteles adatainak esetleges változásáról a Szolgáltató recepciós munkatársát tájékoztatni.
  • A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek kötelessége a Szolgáltató protokolljába tartozó, illetve a jogszabályokban előírt egészségügyi dokumentáció kitöltése. A dokumentáció részét képezik a beleegyező nyilatkozatok és az egészségügyi kérdőívek.
  • A Szolgáltató munkatársai az Ügyfél beazonosítását követően felveszik az Ügyfél adatait a betegadminisztrációs rendszerbe. Az Ügyfél az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés alapján köteles a Szolgáltató munkavállalóival képességei és ismeretei szerint együttműködni, melynek keretén belül többek között a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. Ennek megfelelően a Szolgáltató kérheti az Ügyfél személyi okmányai bemutatását az Ügyfél személyazonossága igazolása céljából.
  • A Szolgáltató a Szerződés létrejöttéhez a következő adatok szolgáltatását kéri: Név, Születési név, leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, neme, lakcím, telefonszám, e-mail cím, TAJ szám, igazolványszám/útlevél száma/vezetői engedély száma.

   

  1. Az egészségügyi ellátás folyamata

   

  • Az egészségügyi ellátás során az Ügyfél vállalja, hogy tájékoztatja a szakorvost, vagy a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szakdolgozót minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely a kórtörténet megismeréséhez szükséges. Az Ügyfél vállalja, hogy nem titkol el betegséget.
  • Az egészségügyi ellátást végző szakorvos, vagy a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szakdolgozó – amennyiben szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló Ügyfelet a szakma szabályai szerint megvizsgálja és ellátja. Tárgyi, vagy személyi feltételek hiánya esetén a Szolgáltató a feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányíthatja az Ügyfelet.
  • Amennyiben az Ügyfél valamely okból nem hasznos (számára gyógyulást nem elősegítő) szolgáltatást vesz igénybe, vagy ez a tény már csak a vizsgálat/kezelés során derül ki, Szolgáltató csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a Szolgáltatás kiválasztásában -megfelelő tájékoztatás mellett -munkatársai tévesen nyújtottak segítséget, és ez bizonyosságot nyer. Szolgáltató kéri, hogy az Ügyfél minden esetben kérje háziorvosa, kezelőorvosa vagy más szakember segítségét a megfelelő Szolgáltatás kiválasztásához.
  • Gyógyszerrendelés, receptírás: A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, az Ügyféllel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve az Ügyfél eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit, azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy TAJ szám (európa kártya szám) hiányában a Szolgáltató szakorvosai támogatás nélkül ‘Teljes ár’ jogcímen írják fel az adott készítményt.
  • A vizsgálat során keletkező dokumentumok: a Szolgáltató a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor, a beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat tartalmazó ambuláns ellátási lapot készít és azt a betegnek átadja. Az elkészült röntgen, illetve MRI felvételek leletezését radiológus szakorvosok végzik távleletezés útján. A radiológus vélemény általában 3 munkanapon belül készül el. Külön felár ellenében lehetőség van 24 órán belüli leletezést kérni.
  • Menedzserszűrés: a Szolgáltató a menedzserszűrő csomagok teljesítését egyedi szerződés alapján végzi.

IV. Díjazás

 1. Az ügyfél a Szolgáltató által végzett szolgáltatásokért a mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjfizetésre köteles. Az aktuális árlista elérhető a Szolgáltató honlapján (sanitaskozpont.hu), valamint a recepciós pulton és a várótermében kihelyezve. Az árakról tájékoztatás kérhető a központi telefonszámon (+36 30 4219801), valamint e-mailben az info@sanitaskozpont.hu címen.

A Szolgáltató vállalja, hogy az árlistában bekövetkezett változásokat haladéktalanul közzéteszi. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli.

 1. A vizsgálatért, kezelésért az Ügyfél díjat köteles fizetni, amely díj nem tartalmazza az árjegyzékben szereplő, egyéb díjköteles szolgáltatások (így különösen röntgenfelvétel készítése, MRI felvétel készítése, labordiagnosztika igénybevétele stb.), valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árát.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai díjainak meghatározására, díjszabásának tetszőleges módosítására.
 3. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett Szolgáltatás(ok)on kívül kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további Szolgáltatás(ok) ellenértékét is megfizetni. A vizsgálat/kezelés alkalmával javasolt további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, valamint a Szolgáltató elérhetőségein, illetve tájékozódhat a Szolgáltató weboldalán (sanitaskozpont.hu).
 4. A Szolgáltatások konkrét díjtételei a vizsgálatok befejezésekor kerülnek rögzítésre és számlázásra. A Szolgáltatási díjat a Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban kell kiegyenlíteni a Szólaltató recepciójánál.
 5. Amennyiben az Ügyfél az előzőekben kapott vizsgálati/kezelési időpontját annak esedékessége előtt kevesebb mint 24 órával mondja le vagy az egyeztetett időpontban személyesen nem jelenik meg, a Szolgáltató jogosult vizsgálati/kezelési időpontonként 10.000 forint rendelkezésre állási díjat felszámítani az Ügyfél részére. A Szolgáltató a rendelkezésre állási díj felszámításától egyes esetekben eltekint.
 6. Az Ügyfél az alábbi módokon fizetheti meg a szolgáltatás ellenértékét:
 • készpénz
 • bankkártya
 • egészségpénztári kártya

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egészségpénztári kártyás fizetés csak a kártya tulajdonosaként, vagy a tulajdonos kedvezményezettjeként lehetséges.
A Szolgáltató által elfogadott egészségpénztári kártyaszolgáltatók listája a Szolgáltató honlapján sanitaskozpont.hu. megtalálható.

 • banki átutalás

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy átutalásos fizetésre csak előzetes egyeztetést követően ügyvezetői engedéllyel van lehetőség, illetve abban az esetben amennyiben erről a Felek között külön szerződés rendelkezik.

 • A Szolgáltató utalványának beváltásával

Kuponnal, vagy utalvánnyal történő ellátás során a kupon, vagy utalvány képviseli az igénybe venni kívánt szolgáltatást és egyben fizetőeszközként szolgál. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja beváltani a kupont, vagy utalványt, amennyiben az még érvényes, illetve, ha azt az Ügyfél a vizsgálatra eredetiben magával hozza és átadja a Szolgáltató munkatársainak.

 • Ellátásszervező általi fizetés
  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ellátásszervezők által közvetített Ügyfeleknek kizárólag az ellátásszervező tudtával van lehetőségük időpont egyeztetésre. A Szolgáltatónak a lefoglalt időpont véglegesítésére csak az ellátásszervező visszajelzése és jóváhagyása után van lehetősége.
  A Szolgáltató az ellátásszervező által bejelentett Ügyfelek részére csak azon szolgáltatásokat jogosult nyújtani, amelyeket az ellátásszervező megrendelt és jóváhagyott az Ügyfél részére.

 

 1. A kedvezményadás feltételei: a Szolgáltató jogosult díjkedvezmények adására, kedvezményrendszer kialakítására és ennek egyoldalú módosítására. A Szolgáltató egyedi esetekben saját kedvezményrendszerétől egyoldalúan eltérhet.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban szakszerű Szolgáltatást nyújtani.
 2. A Szolgáltató jogosult saját nyitva tartásának módosítására, továbbá arra, hogy nyitva tartását az előre egyeztetett vizsgálati/kezelési időpontokra korlátozza.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Ügyfeleivel kapcsolatot tartson (az Ügyfelek ugyanezen jogát az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 11.§-a biztosítja). A kapcsolattartás célja a jelen Szerződés teljesítése.

VI. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

30. Az Ügyfél köteles a jelen Megállapodásban rögzített díj Szolgáltató részére, határidőre történő megfizetésére. 31. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatót személyes, illetve cégadataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb soron következő vizsgálat/kezelés megkezdéséig írásban tájékoztatni. 32. Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett vizsgálati/kezelési időpontban nem tud személyesen megjelenni, saját akadályoztatását köteles a lehető legrövidebb időn belül a Szolgáltató felé jelezni. 33. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltató által nyújtott szakszerű Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben annak díját jelen ÁSZF díjfizetésre vonatkozó előírásainak megfelelően megfizeti. 34. Az Ügyfél köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltatás igénybevétele előtt megismerni, és az igénybe vett Szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítése során annak megfelelően eljárni. 35. Az Ügyfelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2. Címében (fejezetében) rögzített jogok illetik meg.

VII. Az Ügyfél felelőssége az általa kölcsönvett orvosi eszközökért

36. Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra (rendszerint 24 órára) Holter EKG, illetve ABPM (24 órás vérnyomásmérő készülék) mérésére szolgáló készüléket ad kölcsönbe az Ügyfélnek, melyet az Ügyfél a Szolgáltatóval egyeztetett időtartamra kölcsönvesz. Az eszközt az Ügyfél kölcsönbe kapja, a meghatározott célból és időtartamra, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni. Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az eszközt az Ügyfél hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban összes tartozékával együtt köteles a Szolgáltatónak visszaadni.Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az eszköz visszaszolgáltatásának elmulasztása büntetőjogi felelősséget von maga után.

VIII. Felelősség

A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Ügyfél tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfél a szerződésből – így jelen ÁSZF-ből is- eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben vizsgálat(ok) céljából mintavételre került sor, azonban az eredményekért nem jelentkezik a mintavételt követő időszakban az eredmények várható elkészültének idejéig, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt terápia miatti esetleges egészségkárosodásért.

A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

IX. Adatvédelem, adatkezelés és titoktartás

A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során kezeli az Ügyfél személyes (különleges) adatait, melynek megfelelően a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységet részletesen az Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentum tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Szolgáltató telephelyén (recepción, váróhelyiségében) és a sanitaskozpont.hu elnevezésű honlapon.
A Szolgáltató elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja. A Szolgáltató valamennyi adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen a GDPR-ban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

X. Titoktartás

A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti, orvosi titokként bizalmasan kezelik a szolgáltatás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azok védelmét biztosítsák.

A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

 1. Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk közlése

Hazánkban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) tartalmaz előírásokat az egészségügyi adatok kezelésének, az egészségügyi dokumentációról való másolatkészítés és a leletközlés szabályairól. A Szolgáltató ezen tevékenysége közben ezen jogszabályokban foglalt irányelveket tartja szem előtt.

 1. Leletközlés telefonon

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, illetve az Ügyféllel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő közlésére nincs lehetőség. Kivéve, ha az adatközlés az Ügyfél vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, és ha az Ügyfél fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes az adatközléshez való hozzájárulását megadni. A telefon útján történő adatközlés kizárólag az Ügyfél által előzetesen megadott telefonszámon, az Ügyfél személyazonossága ellenőrzését, személyazonosítását követően történhet. Amennyiben az adatközlést harmadik személy kéri, úgy a Szolgáltató jogosult kérni a harmadik személytől, hogy személyazonosságát és a létfontosságú érdek meglétét hitelt érdemlően igazolja. Ennek hiánya esetén a Szolgáltató jogosult az adatközlést megtagadni.

 1. Leletközlés e-mailben

A Szolgáltató az Ügyfél diagnosztikai leleteit (laboreredmény, MRI lelet, RTG lelet) e-mail útján küldi meg az Ügyfélnek az általa megadott e-mail címre. A diagnosztikai lelet a Szolgáltató által küldött email titkosított csatolmánya, mely az Ügyfél részére átadott kód megadásával nyitható meg. A Szolgáltató nem tartozik felelőséggel semmilyen olyan kárért, jogkövetkezményért, amely abból származik, hogy az Ügyfél illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tette az általa megadott email címhez tartozó emailfiókot, és/vagy a kódot. A Szolgáltató felelősségét e tárgyban kifejezetten kizárja.

XI. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet alapján június 1. napjától törvényi kötelezettségünk van az adatfeltöltésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe. Az egészségügyi ellátás során keletkezett, a jogszabályokban felsorolt egészségügyi dokumentumok, adatok továbbításának megtagadására az Intézménynek nincs lehetősége.

Az egészségügyi felhő hatékony és azonnali információcserét tesz lehetővé a köz- és magánellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között, elősegíti a rendszer átláthatóságát, így biztosítva a legmagasabb szintű támogatást az ellátottak részére. Az állampolgárok hatékonyabb ellátása minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy magát az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem rendelkező intézményként nyújtják.

A feltöltött adatok hozzáférését korlátozhatja az EESZT lakossági ügyfeleknek szóló honlapján, ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően az Önrendelkezés opció egyéni beállításával.

A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a www.eeszt.gov.hu portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő korlátozások lesznek érvényben.

További információért kérjük keresse fel az EESZT hivatalos információs portálját:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/onrendelkezes

XI. Panaszkezelés

 1. Az Ügyfélnek joga van panasszal élni, ha véleménye szerint egészségügyi érdekeit sérelem éri, gyógyulásának folyamatát veszélyeztetve érzi.
 2. Az Ügyfél panaszát írásban, a nikoletta.ruzsa@sanitaskozpont.hu e-mail címre vagy postai levélben a Szolgáltató levelezési címére küldheti el a kifogásolt eset és/vagy körülmény pontos leírásával, az ügyben érintettek beazonosíthatóságát lehetővé tevő információkkal kiegészítve (pl. vizsgálatot végző orvos neve, asszisztens neve, vizsgálat időpontja).
 3. Szolgáltató kizárja a szóbeli panasztétel és a szóbeli panaszkezelés lehetőségét, továbbá kizárja a panaszkezelés azonnali módját, továbbá az Ügyfél által egyénileg megszabott határidőre történő panaszkezelést.
 4. Panasz esetén a kifogásolt esetet Szolgáltató megvizsgálja és legfeljebb 15 napon belül írásban válaszol, emellett minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a panaszt benyújtó Ügyfél minél gyorsabban és minél részletesebb választ kapjon. A fenti határidő kártérítési igény benyújtásának esetén – részletes belső vizsgálat lefolytatása miatt – további 15 nappal meghosszabbodik (30 nap).
 5. Amennyiben az ügyfél nem elégedett a Szolgáltatótól kapott válasszal a következő fórumhoz fordulhat: betegjogi képviselő: Dr. Daróczy Linda; Tel.szám.: +36 20 4899563; e-mail cím: daroczy@ijb.emmi.gov.hu

XII. Záró rendelkezések

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF módosítására bármikor jogosult. A módosítást saját weboldalán (sanitaskozpont.hu) teszi közzé, valamint helyszíni kérésre hozzáférhetővé teszi (elolvasható) az ügyfelek számára fenntartott váróhelyiségekben, recepción is.
 2. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulnának, vagy azzá válnának, úgy ez a tény nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét.
 3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók.
 4. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békésen kívánják rendezni. Bármely jogvita során az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
 5. Jelen ÁSZF 2020. október 19. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Elérhetőségeink

Közösségi média